سفارش تبلیغ
صبا ویژن


بیاد غواص شهید:قنبر امانی
 
لای لای ای جبهه لرین یورگونی ای خسته جاوانلار
 لای لای ای جوانان خسته ی جبهه
لای لای ای شهد شهادتن ایچیب کامه چاتان لار
لای لای ای جوانانی که شهد شهادت نوشیدید و به آروزتون رسیدید
خوش یاتین یاخشی یاتیب سیز یاخشی دنیان آتیپ سیز
راحت بخوابید خوش بخوابید که دنیارو رها کردید
خوش یاتین یاخشی یاتیپ سیز یاخشی دنیانی آتیپ سیز
راحت بخوابید خوش بخوابید که دنیارو رها کردید

 آنالار داغی سهندین داغی تک بیرجه داغ اولدی
مادران شما در استقامت مثل مادر کوه ها سهند هستند
آنالار داغی سهندین داغی تک بیرجه داغ اولدی
مادران شما در استقامت مثل مادر کوه ها سهند هستند

چوخلو بللرد بوکولدی
کمرهای زیادی از غمتون خم شد
قره بیرچکلر اق الدی
موهای سیاه زیادی از انتظارسفید شد
دووزدی سس سیز یارالاندیر
درست بدون صدا شهید شدید
سوآباتیز قانیز آخدی
تو آب افتادید و ازتون خون اومد
گوی قانیز اخسادا آخساسین
بذار خونتون در راه اسلام جاری بشه
اجنبی باخسادا باخسین
دشمن هم به شجاعتتون نگاه کنه
لای لای لای لای ....کلمات کلیدی :
برچسبها:


خادم شهدا: محمدتقی امانی
شلمچه: