سفارش تبلیغ
صبا ویژن


از کجای آسمانی...؟!


از کجایش فرستاده شده بودی؟!


از کجای آسمان خدا؟!


از کجا که اینگونه بوی خدا میدادی...


از کجا که اینگونه بی پروا جانت را برای خدا دادی...؟


از کجا؟


هرچه فکر میکنم...


فرشته هم قابل قیاس با تو نیست...


بگو که چه بودی...؟


نفهمیدمت ...


در درک محدود من نمیگنجی...


تو وسیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع هستی...


نمیدانم در وصف مقامت چه بگویم...


هنوز که نمیدانم...


از کجای آسمان بودی...!!
کلمات کلیدی :
برچسبها:


خادم شهدا: محمدتقی امانی
شلمچه: